People

Alumni

Graduate Students

Hae Lim

Undergraduate Students

Adam Bissett
Quynh Dang (UC Irvine)
Tz-Wei Hung (UCLA)
Letian Jiang (Duke University)
Bowen Liu
Jesus Perez (Cal Poly)
Huiyu Wang
Yining You (ETH Zurich)